https://app.box.com/s/254fixh99okuyt87t5dr52j5jq0ueq9v | MC nam MẠNH TÙNG

https://app.box.com/s/lygdov74sc1thv4gqtznxd42x45hu39w | MC nam NGỌC LUÂN

https://app.box.com/s/vabh9lkzknfwd7t894rel02xrdxp1g2o | MC nữ QUỲNH ANH 1

https://app.box.com/s/3gowv3xj52gcm2f38m2w293axq431v42 | MC nữ QUỲNH ANH 2

https://app.box.com/s/lf1kf304ob9hjfqcmlohiitmdrc852x0 | MC nữ HẢI YẾN

https://app.box.com/s/iddfajwv70c47twejt90sy3qfbswy7bg | MC nữ NHƯ QUỲNH

https://app.box.com/s/rhhscw38rqfxkxf4sjsdzc4h84ul9je9 | MC nam MẠNH LINH – HT

https://app.box.com/s/jb2n99516863itb6d1ep445bowg3cszo | MC nam TRUNG NGHỊ – HT

https://app.box.com/s/93p9yj4qrvouh6hdlj7zqbf2a02c1yyc | MC nữ XUÂN MAI – HT

https://app.box.com/s/wvn9xf0i57yb1495o2yyq4tmamfmwlez | MC nữ GIANG HÀ – HT

https://app.box.com/s/yc0mmh70tm5yo0zhp0yo0tugerawpwr9 | MC nữ TRANG 1

https://app.box.com/s/wazyghhl2hn7g1k6zm7vei9zqbigkubo | MC nữ TRANG 2

https://app.box.com/s/4dwz927wr96f2to7ew02cwfltshk9yc1 | MC nữ TRANG 3

https://app.box.com/s/yrja6qum02ic5ymf5gsm3ra3j7p61t5m | MC nữ TRANG 4

https://app.box.com/s/66om1ogrp24rde54lkoztj14mogs46y8 | MC nam THIÊN TÙNG – HT

https://app.box.com/s/5xkuliuuqxftrrtkikvizhtoy39znvwa | MC nam NHÂN TRUNG 1 – HT

https://app.box.com/s/4caulqimgyfb7889y91uz56ikk3ns01t | MC nam NHÂN TRUNG 2 – HT

https://app.box.com/s/jbq6vj04u1aq0gz8drff32kaec1zaalq | MC nam ĐÌNH SOẠN